Aanvragen

Met deze regeling beoogt vfonds zoveel mogelijk projecten te ondersteunen waarin Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen activiteiten ontwikkelen om hun immaterieel erfgoed, dat wil zeggen levend en dynamisch erfgoed, in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken, te behouden en te borgen. Voor huidige en toekomstige generaties.

Deadlines voor indienen in 2023:

1 februari 17:00 CET - voor stichtingen en verenigingen

15 mei 17:00 CET - voor stichtingen, verenigingen én zzp-ers (informatie volgt)

30 oktober 17:00 CET - voor stichtingen en verenigingen én zzp-ers

De regeling is geopend vanaf 1 december 2022 en sluit op 30 juni 2024.

Op deze pagina lees je meer over de regeling en over hoe je geld kan aanvragen voor jouw project.Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschap

Deze regeling is speciaal bedoeld om het immaterieel erfgoed van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken, over te dragen, te behouden ofwel te borgen.

We bedoelen daarmee 'levende en dynamische' culturele tradities, want immaterieel erfgoed is cultuur van nu. Het geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties, maar is ook toekomstgericht omdat je het wilt doorgeven aan de nieuwe generatie. Je wilt bijvoorbeeld rituelen, vieringen, sociale tradities, eetgewoonten, symboliek of een bijzonder ambacht uit een Indische, Molukse of Papoea gemeenschap in leven houden door het te beoefenen, te ontwikkelen, over te dragen en er kennis over verspreiden.

Kom jij uit een van deze gemeenschappen en wil je activiteiten over jullie levend erfgoed organiseren om het door te geven? Dan kun je daarvoor een financiële bijdrage aanvragen bij vfonds.

Daarbij vinden we het belangrijk dat meer of nieuwe groepen actief deel kunnen nemen aan deze activiteiten, met name tussen verschillende generaties; het gaat om actieve participatie. Initiatieven dienen bovendien te komen vanuit een Indische gemeenschap, of aantoonbaar in nauwe samenwerking met een Indische gemeenschap te worden gerealiseerd.

Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd voor een project op het gebied van:

 1. Beoefening & Uitvoering
 2. Kennisoverdracht aan het brede publiek
 3. Waarborging voor de Toekomst

Voorwaarden

 • Meer of nieuwe groepen personen kunnen actief deel nemen aan deze activiteiten; of projecten vinden plaats tussen verschillende generaties 
 • Initiatieven dienen te komen vanuit een Indische gemeenschap, of aantoonbaar in nauwe samenwerking met een Indische gemeenschap te worden gerealiseerd
 • Projecten zijn gericht op actieve participatie
 • Let op: Er kan enkel voor buitenschoolse educatieve activiteiten worden aangevraagd. Lespakketten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling. 

Welke deelregeling wil ik kiezen?

Kies hieronder de deelregeling die het beste past bij jouw type project. Bedenk welke activiteiten je wilt organiseren en welke van onderstaande doelstellingen je daarmee bereikt.

Welke doelstellingen bereik je?

We hebben zes doelstellingen geformuleerd die in samenhang richting geven aan het zichtbaar maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van immaterieel erfgoed. Het is voor elke deelregeling verplicht om aan minimaal twee van deze doelstellingen te voldoen.

We vinden het belangrijk dat er meer of nieuwe groepen mensen actief deelnemen aan activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed van de Indische, Molukse of Papoea gemeenschap. Ook willen we de interactie tussen verschillende generaties stimuleren. Benoem daarom welke doelgroepen je al bereikt en op welke nieuwe doelgroepen je je gaat richten. Hoe betrek je de verschillende generaties en breng je interactie tot stand? En heb je onderzocht of er behoefte bestaat bij deze doelgroep? Omschrijf ook op welke manier je doelgroep actief gaat deelnemen aan jouw project.

Projecten dienen bij te dragen aan twee of meer van de volgende doelstellingen:

 1. Identiteit: Deelnemers aan activiteiten op het gebied van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
 2. Continuïteit: Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie
 3. Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
 4. Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij
 5. Kennisoverdracht: Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
 6. Eigenaarschap: Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren , waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen

Quickscan

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst het subsidiereglement, lees alle informatie op deze website en doe de quickscan om te weten of je project in aanmerking komt.


Deelregeling 1: Beoefening & Uitvoering

Activiteiten op het gebied van beoefening, ontwikkeling en uitvoering van immaterieel erfgoed, met als doel:

 • zichtbaarheid versterken van immaterieel erfgoed binnen de gemeenschap;
 • nieuwe beoefenaars vinden;
 • beoefening zichtbaar maken voor nieuw publiek;
 • het erfgoed doorgeven aan volgende generaties;
 • vernieuwing in de vorm of wijze van beoefening.

Deelregeling 2: Kennisoverdracht aan breed publiek

Activiteiten op het gebied van het doorgeven en kennisoverdracht van immaterieel cultureel erfgoed

 • met als doel brede zichtbaarheid van Indisch immaterieel erfgoed;
 • het bereiken van zoveel mogelijk mensen;
 • het doorgeven van kennis aan de volgende generatie;
 • bewustwording bij het brede publiek van de waarde van Indisch immaterieel erfgoed;
 • het in beeld brengen van zoveel mogelijk facetten van immaterieel erfgoed.

Deelregeling 3: Waarborging voor de toekomst

Langlopende activiteiten op het gebied van borging en vastlegging van Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed voor de toekomst, met als doel:

 • duurzame vastlegging en ontsluiting voor latere generaties;
 • inventarisatie, documentatie, archivering en ontsluiting;
 • versterking infrastructuur en netwerkvorming binnen de gemeenschappen.

Wie kan aanvragen?

Vanaf mei 2023 kunnen zowel stichtingen en verenigingen als zzp-ers een aanvraag indienen.

Je kunt aanvragen als stichting of vereniging, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zonder commercieel winstoogmerk, die een Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschap vertegenwoordigt en/of zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of cultuureducatie.

Je kunt aanvragen als culturele en creatieve eenmanszaak (zzp-er), gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en minimaal drie jaar ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel, die een Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschap vertegenwoordigt en zich inzet voor culturele en/of creatieve ontwikkeling, erfgoed en cultuurparticipatie.

Er kan ook worden samengewerkt met organisaties uit het cultureel of sociaal domein die geen rechtspersoonlijkheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld collectieven van individuele mensen, erfgoedgemeenschappen, jongerengroepen of wijkbewoners. Zij kunnen vooralsnog niet zelf aanvragen.

In de loop van 2023 volgt meer informatie over het aanvragen als natuurlijk persoon.